Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Symůnek - ložiska Praha s.r.o., se sídlem Praha 5, Pavla Švandy ze Semčic 9/1067, PSČ 15000, IČ: 271 99 975, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 103922 (dále jen „Ložiska Praha“) upravují podmínky smluvních vztahů vzniklých mezi společností Ložiska Praha a jejími smluvními partnery (zákazníky) při prodeji zboží v internetovém obchodě společnosti na adrese www.loziskapraha.cz (dále jen „internetový obchod“) a kamenné prodejně společnosti Ložiska Praha.
 2. Smluvním partnerem společnosti Ložiska Praha, na kterého se tyto VOP vztahují, je buď spotřebitel, nebo podnikatel (dále jen „zákazník“).
 3. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá smlouvu se společností Ložiska Praha mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“).
 4. Podnikatelem je každá fyzická osoba nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu se společností Ložiska Praha, resp. vůči společnosti jedná, v rámci výkonu své podnikatelské činnosti (dále jen „podnikatel“). Za podnikatele ve smyslu uvedeného se automaticky považuje zákazník, který v objednávce uvede své IČ nebo DIČ.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE A OSTATNÍ ZÁKAZNÍKY PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

 1. Následující informace jsou v celém svém rozsahu určeny spotřebitelům. Pro zákazníky, kteří jsou podnikateli, platí informace uvedené v následujících odstavcích bodu 6. písmeno a) až i).
 2. Informace pro spotřebitele a ostatní zákazníky:
 3. Označení zboží nabízeného v internetovém obchodě a popis jeho hlavních vlastností je k dispozici po rozkliknutí příslušného zboží.
 4. Ceny zboží nabízeného v internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH, včetně všech zákonem stanovených poplatků, nezahrnují však poplatek za jeho dopravu.
 5. Smluvně sjednaná cena je v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem platnou cenou.
 6. Zákazník má možnost uhradit cenu za zboží objednané v internetovém obchodě následujícím způsobem (platební metody):
 • platba v prodejně společnosti Ložiska Praha nebo dobírkou přepravci;
 • platební kartou;
 • bankovním převodem.
 1. Úhrada zákazníkem za zboží objednané v internetovém obchodě musí být provedena před odesláním zboží zákazníkovi, resp. před jeho předáním zákazníkovi v případě platby zboží v prodejně společnosti Ložiska Praha nebo dobírkou.
 2. Společnost Ložiska Praha je vlastníkem zboží až do doby jeho úhrady zákazníkem, přičemž na zákazníka přechází vlastnické právo ke zboží teprve okamžikem úhrady ceny zboží a jeho převzetím zákazníkem (výhrada vlastnictví).
 3. Zákazník hradí poplatky za dopravu, které vzniknou na základě typu dopravy, dopravce a platební metody, které si zákazník vybral.
 4. Nároky zákazníka ze záruky a podmínky jejich platnosti jsou blíže popsány v těchto VOP (Práva z vadného plnění a záruka).
 5. Odesláním objednávky v internetovém obchodě dává zákazník společnosti Ložiska Praha závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy.
 6. Není-li v rámci těchto VOP uvedeno jinak, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží zákazníkem. Písemné odstoupení od smlouvy se doručuje na adresu sídla společnosti Ložiska Praha.
 7. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smluv, jejichž předmětem bylo dodání zboží:
 • jehož cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na vůli společnosti Ložiska Praha, ke kterým může dojít během čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • které bylo upraveno na přání spotřebitele (zboží vyrobené nebo upravené na míru);
 • které bylo po dodání nevratně spojeno s jiným zbožím.
 • které nebylo skladem a bylo objednáno výhradně pro potřebu konkrétního zákazníka
 1. V případě odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen doručit společnosti Ložiska Praha zpět zboží dle této smlouvy dodané, a to nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy. S tím spojené náklady nese spotřebitel.   
 2. V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem byla dodávka zboží, které s ohledem na svou povahu (množství, velikost apod.) nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, bude takové zboží přepraveno výhradně přepravcem zajištěným společností Ložiska Praha. S tím spojené náklady nese spotřebitel.
 3. Spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal.
 4. Dojde-li k vrácení zboží spotřebitelem v souladu s těmito VOP je společnost Ložiska Praha povinna spotřebiteli vrátit uhrazenou cenu zboží. Pokud spotřebitel platil zboží na prodejně společnosti Ložiska Praha, budou uvedené prostředky poukázány společností na bankovní účet spotřebitele uvedený v odstoupení od smlouvy nebo spotřebitelem dodatečně sdělený.
 5. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu případně vzniklého v souvislosti s koupí zboží v internetovém obchodě společnosti Ložiska Praha. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

REGISTRACE ZÁKAZNÍKA

 1. Zboží může být dodáno zákazníkovi buďto na základě jednorázově zadaných informací nezbytných k realizaci objednávky, uzavření kupní smlouvy se společností Ložiska Praha a následnému dodání zboží zákazníkovi, nebo prostřednictvím trvalého uživatelského účtu, který si zákazník zaregistruje u společnosti Ložiska Praha prostřednictvím internetového obchodu.
 2. K realizaci jednorázové objednávky a/nebo registraci trvalého uživatelského účtu je nutná e-mailová adresa a telefonní číslo zákazníka, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, u právnických osob a podnikatelů IČ, DIČ a adresa sídla.
 3. Při založení trvalého uživatelského účtu obdrží zákazník prostřednictvím e-mailové zprávy na jím uvedenou e-mailovou adresu aktivní odkaz, jehož prostřednictvím zákazník registraci svého uživatelského účtu potvrdí.
 4. K přístupu do trvale zřízeného uživatelskému účtu bude zákazník používat jím zvolené heslo.
 5. Ve vztahu ke všem osobním údajům, které zákazník poskytne společnosti Ložiska Praha v souvislosti s objednáním zboží a/nebo zřízením trvalého uživatelského účtu, platí dále popsané podmínky ochrany osobních údajů.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKEM – UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Odesláním objednávky zboží prostřednictvím internetového obchodu učiní zákazník společnosti Ložiska Praha závazný návrh k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží uvedeného v takové objednávce. Obdobně se za závazný návrh k uzavření kupní smlouvy považuje i objednávka učiněná zákazníkem přímo na prodejně společnosti Ložiska Praha.  
 2. Objednávka se považuje za závaznou pouze v případě, pokud obsahuje všechny informace, které jsou v objednávkovém formuláři společnosti Ložiska Praha označeny jako povinné a zároveň se zákazník seznámí s těmito VOP a potvrdí to zatržením políčka umístěného v objednávkovém formuláři vedle prohlášení „Ano, četl jsem Všeobecné obchodní podmínky a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Symůnek - ložiska Praha s.r.o. a souhlasím s nimi“.
 3. Po odeslání objednávky prostřednictví internetového obchodu obdrží zákazník na svoji e-mailovou adresu zadanou v objednávce automatické potvrzení doručení objednávky společnosti Ložiska Praha. Toto potvrzení není akceptací objednávky ze strany společnosti Ložiska Praha, ale pouhou deklarací jejího doručení.
 4. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a společností Ložiska Praha dojde teprve doručením potvrzení objednávky ze strany společnosti Ložiska Praha na e-mailovou adresu zákazníka zadanou v objednávce. V případě objednávky zboží učiněné zákazníkem přímo na prodejně společnosti Ložiska Praha dojde k uzavření kupní smlouvy převzetím řádně vyplněné a zákazníkem podepsané objednávky pracovníkem společnosti Ložiska Praha v prostorách její prodejny.   
 5. Kupní smlouvou se společnost Ložiska Praha zavazuje zákazníkovi dodat objednané zboží a umožnit mu nabytí vlastnického práva k němu a zákazník se zavazuje uhradit společnosti Ložiska Praha kupní cenu zboží a zboží převzít.
 6. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností Ložiska Praha. V případě rozporu ujednání kupní smlouvy a těchto VOP, má přednost text uzavřené kupní smlouvy.

REZERVACE A VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ

 1. Prostřednictvím služby „rezervovat v prodejně“ si může zákazník v internetovém obchodě rezervovat zboží na prodejně společnosti Ložiska Praha. Pro využití této služby zadá zákazník zvolené zboží a zvolenou prodejnu pro vyzvednutí a termín jeho vyzvednutí.
 2. Rezervací zboží není uzavřena kupní smlouva se společností Ložiska Praha. K uzavření kupní smlouvy dojde teprve vyzvednutím rezervovaného zboží zákazníkem na prodejně společnosti Ložiska Praha a zaplacením jeho ceny zákazníkem.
 3. Společnost Ložiska Praha rezervuje zboží zákazníkovi pouze po dobu pěti (5) dnů. Následně je oprávněna rezervované zboží prodat ostatním zákazníkům.

KUPNÍ CENA ZBOŽÍ – PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Všechny ceny zboží uvedené v internetovém obchodě jsou uvedeny v českých korunách (CZK), včetně DPH. Odesláním objednávky zboží zákazník takto určenou kupní cenu zboží akceptuje.  
 2. Kupní cena objednaného zboží může být zákazníkem uhrazena platbou v prodejně společnosti Ložiska Praha, hotově, platební kartou, bankovním převodem, pokud je pro aktuální objednávku příslušná platební metoda k dispozici.
 3. V případě platby platební kartou je částka odečtena nejdříve při odeslání zboží zákazníkovi. Při platbě bankovním převodem a/nebo v prodejně je zboží odesláno/předáno zákazníkovi po jeho zaplacení, resp. připsání částky kupní ceny zboží na bankovní účet společnosti Ložiska Praha.
 4. Fakturu – daňový doklad může společnost Ložiska Praha zaslat zákazníkovi pouze elektronicky na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, případně v uživatelském účtu zákazníka.
 5. V případě prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny zboží je zákazník povinen uhradit společnosti Ložiska Praha smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý jeden den prodlení s její úhradou. Případný s tím spojený nárok společnosti Ložiska Praha na náhradu škody tím zůstává nedotčen a může být společností uplatněn v plné výši.

VÝHRADA VLASTNICTVÍ ZBOŽÍ

 1. Společnost Ložiska Praha je vlastníkem zboží až do doby jeho úhrady zákazníkem, přičemž na zákazníka přechází vlastnické právo ke zboží teprve okamžikem úhrady ceny zboží a jeho převzetím zákazníkem (výhrada vlastnictví).

DODÁNÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

 1. Spotřebitelem objednané zboží se považuje za doručené tím, že společnost Ložiska Praha (příp. jí najatý přepravce) zákazníkovi umožní disponovat se zbožím na adrese dodání zboží uvedené v objednávce a spotřebitele o tom včas informuje.
 2. V případě spotřebitele přechází nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality prodaného zboží na zákazníka převzetím zboží, resp. jeho doručením na adresu dodání zboží uvedenou v objednávce a umožněním dispozice se zbožím zákazníkovi.
 3. Podnikatelem objednané zboží se považuje za doručené okamžikem, kdy společnost Ložiska Praha zákazníkovi umožní disponovat se zbožím na adrese prodejny společnosti Ložiska Praha, případně kdy předá prvnímu přepravci k přepravě zboží zákazníkovi a umožní zákazníkovi uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči přepravci zboží.
 4. V případě podnikatele přechází nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality prodaného zboží na zákazníka převzetím zboží zákazníkem, nebo osobou oprávněnou k převzetí. V případě koupě s následným zasláním přechází nebezpečí nahodilého zničení nebo nahodilé zhoršení kvality prodaného zboží na podnikatele již předáním zboží prvnímu přepravci k přepravě.
 5. Je-li zákazníkem objednána přeprava zboží, zajistí společnost Ložiska Praha jeho přepravu prostřednictvím poštovních nebo zasílatelských služeb. V případě vyzvednutí nebo doručení objednávky, která byla uhrazena předem, může společnost Ložiska Praha nebo najatý smluvní přepravce požadovat předložení identifikačního průkazu zákazníka za účelem identifikace příjemce zásilky. Doba dodání zboží je individuální.
 6. Doručení zboží provozovatelem poštovních služeb a/nebo zasilatelskou společností probíhá pouze v pracovní dny.

ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ

 1. Není-li dále stanoveno jinak, použijí se pro postup při uplatňování práv z vadného plnění ustanovení příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (NOZ) a jeho ustanovení § 2099 až § 2112 a § 2165 – 2174 NOZ).
 2. Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství (zejména, že balení obsahuje vše, co obsahovat má). Odpovědnost společnosti Ložiska Praha se nevztahuje na vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti a péče zákazník poznat již při uzavření kupní smlouvy anebo, resp. při jeho převzetí zákazníkem. Neoznámil-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit (nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů ode dne převzetí zboží), právo z vadného plnění mu nevznikne. Kolik dnů?
 3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Je-li zboží dodáno dle kupní smlouvy uzavřené s podnikatelem, je podnikatel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době dvanácti (12) měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu nebo záručním listě připojeném ke zboží uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost. To neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu jeho vadnosti, u použitého zboží a u vad plynoucích z obvyklého opotřebení zboží.
 4. Zákazník je oprávněn uplatnit práva z vad v prodejně společnosti Ložiska Praha, v obvyklé pracovní době.
 5. Při uplatnění práv z vad předloží zákazník doklad o zakoupení zboží (pokladní doklad, paragon, apod.). Na místě bude mezi zákazníkem a příslušným pracovníkem sepsán a podepsán reklamační zápis (protokol), ve kterém zákazník uvede popis vad (důvody reklamace) a požadovaný způsob vyřízení reklamace a pro účely vyřízení reklamace poskytne dostatečné kontaktní údaje (zejm. kontaktní adresu, email a tel. číslo).
 6. Jsou-li práva z vad uplatněna zákazníkem odesláním zboží (tedy nikoliv osobně), musí zásilka kromě reklamovaného zboží a (kopie) dokladu o jeho zakoupení u společnosti Ložiska Praha obsahovat i popis vad, požadovaný způsob vyřízení reklamace a kontaktní údaje zákazníka.
 7. O reklamaci rozhodne pověřený pracovník společnosti Ložiska Praha bezodkladně. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. O vyřízení reklamace bude zákazník vyrozuměn.
 8. V případě, že zákazník po vyřízení reklamace nepřevezme zboží nejpozději do 30 dnů od ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, je povinen zaplatit společnosti Ložiska Praha po uplynutí této lhůty skladné za uložení zboží ve výši 50,- Kč plus DPH v zákonné výši za každý den prodlení s převzetím vyřízené reklamace.
 9. Zákazník má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Účelně vynaloženými náklady jsou náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží prostřednictvím PPL CZ s.r.o. jako „obyčejného balíku“, příp. jiné cenově srovnatelné služby). K těmto nákladům zejména nepatří cesta vozem pro uplatnění reklamace, expresní přepravy apod.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy pouze za podmínek vymezených výše v bodě 6. písm. j) těchto VOP a ze zákonem vymezených důvodů popsaných v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Podnikatel je oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy pouze ze zákonem vymezených důvodů popsaných v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Společnost Ložiska Praha je oprávněna odstoupit od uzavřené kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zákazníkem objednaného zboží nebo z důvodu nedostupnosti takového zboží u dodavatelů společnosti Ložiska Praha.
 4. Odstoupení od kupní smlouvy musí být písemné, s uvedením důvodu, a je účinné dnem následujícím po dni doručení odstoupení druhé smluvní straně.

PRÁVO SPOTŘEBITELE NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 1. Spotřebitel má právo na vrácení zboží, které mu bylo doručeno na základě objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu, a to bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží zákazníkem. Takto lze vrátit pouze zboží nepoužité a nepoškozené, v úplném a originálním balení s dokladem o koupi, příp. dodacím listem.

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

 1. Společnost Ložiska Praha zpracovává osobní údaje zákazníků výhradně pouze na základě jejich výslovného souhlasu k následujícím účelům:
 2. Uzavření kupní smlouvy se zákazníkem v návaznosti na jím učiněnou objednávku zboží – k tomu je využívána e-mailová adresa a telefonní číslo zákazníka, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, u právnických osob a podnikatelů IČ, DIČ a adresa sídla.
 3. Zřízení a vedení zákaznického účtu – k tomu je využívána e-mailová adresa a telefonní číslo zákazníka, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, dodací a fakturační adresa, u právnických osob a podnikatelů IČ, DIČ a adresa sídla. Registrací zákaznického účtu se osobní údaje uloží do zákaznické databáze společnosti Ložiska Praha.
 4. Plnění kupní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností Ložiska Praha, včetně vyřizování případných reklamací zboží – k tomu je využíváno jméno a příjmení, dodací a fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IČO, DIČ, případně platební údaje.

Osobní údaje jsou zpracovávány společností Ložiska Praha poté, co je zákazník zadá do internetové objednávky, případně sdělí pracovníkovi společnosti Ložiska Praha při nákupu v prodejně společnosti. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem řádného plnění smlouvy a s tím spojeného kontaktu se zákazníkem.

 1. Rozesílání obchodních sdělení – k tomu je využívána e-mailová adresa zákazníka a jméno, příp. adresa bydliště či sídla (u listinných obchodních sdělení).

Po zřízení zákaznického účtu jsou zaregistrovaným zákazníkům zasílána obchodní sdělení společnosti Ložiska Praha. V případě, že zákazník nebude mít zájem tato sdělení dostávat, můžete se z jejich odběru odhlásit prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu info@loziskapraha.cz.

 1. Součinnost s orgány veřejné moci – k tomu je využíváno jméno a příjmení, dodací a fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IČO, DIČ, případně platební údaje.
 2. Vedení účetnictví – k tomu jsou využívány fakturační údaje (jméno a příjmení, fakturační adresa, IČ a DIČ).
 3. Vymáhání dlužných pohledávek vůči zákazníkům – k tomu je využíváno jméno a příjmení, dodací a fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IČO, DIČ.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pro smluvní závazkové vztahy uzavřené se společnostní Ložiska Praha a pro předsmluvní závazkové vztahy platí výhradně české právo, zejména zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
 2. Spory vzniklé mezi zákazníkem a společností Ložiska Praha budou řešeny přednostně smírnou dohodou. Nebude-li možné spor vyřešit smírně, bude řešen obecným soudem příslušným dle sídla společnosti Ložiska Praha. Případné spory se spotřebitelem budou řešeny soudem příslušným dle bydliště spotřebitele.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy uzavřené se spotřebitelem je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: coi.cz. Spotřebitel může pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy uzavřené on-line využít rovněž platformu pro řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Zatržením políčka vlevo vedle prohlášení „Ano, četl jsem všeobecné obchodní podmínky a Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Symůnek - ložiska Praha s.r.o. a souhlasím s nimi“ potvrzuje zákazník, že se seznámil s těmito VOP, jejichž součástí jsou sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením smlouvy obsažená v bodě 6. těchto VOP a výslovně s nimi souhlasí, a sice v jejich znění platném a účinném v okamžiku takového potvrzení.

KONTAKTNÍ INFORMACE

 1. Symůnek - ložiska Praha s.r.o.

Sídlo:Pavla Švandy ze Semčic 9/1067, PSČ 150 00 - Praha 5, Česká republika

Provozovna: Starokošířská 30, PSČ 150 00 - Praha 5, Česká republika

Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, spisová značka C 12497

IČ: 271 99 975

DIČ.: CZ27199975