Informace o ochraně osobních údajů

Vážení zákazníci,

tímto Vás informujeme o podmínkách a okolnostech zpracování vašich osobních údajů v naší společnosti, která při jejich zpracování postupuje striktně v intencích Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) a zákona o ochraně osobních údajů.

Obchodní společnost Symůnek - ložiska Praha s.r.o., se sídlem Praha 5, Pavla Švandy ze Semčic 9/1067, PSČ 15000, IČ: 271 99 975, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 103922 (dále jen „naše společnost“ nebo „my“), dbá o ochranu Vašich osobních údajů a zavazuje se tyto osobní údaje chránit v souladu s příslušnými právními předpisy.

Některé osobní údaje, které smíme podle právních předpisů zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, dokážeme zákonnou cestou získat z jiných zdrojů, avšak u převážné části těchto osobních údajů potřebujeme při jejich získávání Vaši spolupráci.

V případě osobních údajů důležitých pro plnění našich zákonných povinností nebo smluvních závazků je poskytování těchto Vašich osobních údajů legitimním požadavkem. Neposkytnutí Vašich osobních údajů může dle okolností znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout požadované plnění.

Tento dokument vysvětluje způsob shromažďování a používání osobních údajů v rámci naší společnosti a informuje Vás o Vašich právech v této oblasti.

Naším cílem je zajistit maximální ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracování. Ať už jste nám své osobní údaje svěřili na základě smlouvy či souhlasu, anebo jsme je získali jiným způsobem v souladu s právními předpisy, náš postup při jejich ochraně ctí vždy ta samá pravidla:

 • Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v takovém rozsahu, v jakém to je nezbytné k plnění našich závazků vůči Vám a vůči orgánům státní správy.
 • Vaše osobní údaje chráníme před neoprávněným přístupem a zneužitím.
 • Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile pomine důvod k jejich dalšímu zpracování.

Konkrétní zásady a postupy při zpracování osobních údajů jsou uvedeny níže.

1.     JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

V závislosti na Vašem vztahu k naší společnosti můžeme shromažďovat a zpracovávat především níže uvedené osobní údaje.

U zaměstnance:            osobní jméno (popř. další jména) a příjmení (včetně rodného příjmení), pohlaví, akademický titul, datum narození, rodné číslo, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, kontaktní údaje (trvalý pobyt, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky), bankovní spojení, údaje o dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci, údaje o manželovi/dětech.

U dodavatele nebo

zákazníka:                                osobní jméno (popř. další jména) a příjmení, akademický titul, datum narození, IČO, DIČ, adresa sídla, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky, bankovní spojení.

Osobní údaje získáváme od Vás, našich zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců, tedy přímo od subjektů (nositelů) těchto osobních údajů. Pokud bychom získávali osobní údaje i od dalších osob nebo z jiných zdrojů, stane se tak pouze za podmínek a v souladu s právními předpisy (např. z veřejně dostupných seznamů jako obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.).

2.     ÚČEL ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Získané osobní údaje naše společnost používá, v závislosti na povaze našeho vztahu k Vám, zejména pro následující účely:

 • uzavírání nákupních a prodejních smluv na zboží;
 • evidence, správa a plnění našich závazků a probíhajícího vztahu s Vámi;
 • správa a plnění uzavřených smluv;
 • správa našich internetových stránek
 • plnění účetních a daňových povinností,
 • vedení předepsané dokumentace a výkaznictví (zejména ve vztahu k orgánům finanční správy, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Českému statistickému úřadu, úřadům práce);
 • realizace a rozvoj podnikatelské činnosti naší společnosti (např. nabídky zboží a služeb, účast ve výběrových/zadávacích řízeních apod.).

3.     OPRÁVNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K převážné části zpracování osobních údajů nepotřebujeme podle příslušných právních předpisů Váš souhlas. Jedná se o zpracování osobních údajů v těchto případech:

 • zpracování osobních údajů ke splnění našich povinností stanovených příslušnými právními předpisy;
 • zpracování osobních údajů ke splnění uzavřené smlouvy nebo pro provedení potřebných opatření před uzavřením smlouvy;
 • zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetích osob, a to zejména pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (správní a soudní řízení);
 • zpracování osobních údajů k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiného člověka (ochrana života a zdraví).

Není-li dán žádný ze zákonných důvodů pro zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu.

Naše společnost získává Vaše osobní údaje od Vás v rámci jednání o uzavření smlouvy a dále v průběhu jejího plnění.

Vaše osobní údaje můžeme také získávat z veřejných evidencí nebo od orgánů státní správy.

4.     ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH SDÍLENÍ

Naše společnost zpracovává Vaše údaje manuálně a jejich zpracování nezajišťuje s pomocí jakéhokoliv třetího subjektu. Ochrana Vašich údajů v naší společnosti je organizačně a technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy.

K ochraně Vašich osobních údajů před zveřejněním a zneužitím využíváme zabezpečený počítačový systém. Osobní údaje uchováváme v datovém úložišti s omezeným přístupem, které je umístěno v zabezpečené budově. Pro přenosy osobních údajů s vysokým stupněm důvěrnosti (jako jsou například čísla bankovních účtů nebo hesla) v prostředí internetu využíváme pro jejich ochranu šifrování.

Vaše údaje nepředáváme třetím subjektům, vyjma případů, kdy tak naše společnost bude plnit své zákonné povinnosti. Vaše osobní údaje tak mohou být předány pouze na základě oprávněné žádosti třetího subjektu, který disponuje zákonnou pravomocí vyžadovat předání takových osobních údajů. Jedná se zejména o různé státní orgány.

V rámci své činnosti nepředáváme z vlastní iniciativy osobní údaje do třetích zemí (v ani mimo Evropskou unii) nebo mezinárodním organizacím.

5.     SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je výhradně naše společnost, které jste své osobní údaje poskytli, tedy

Symůnek - ložiska Praha s.r.o.

Sídlo: Praha 5, Pavla Švandy ze Semčic 9/1067, PSČ 15000

IČO: 271 99 975

DIČ: CZ27199975

Statutární orgán:           Mgr. PETRA HRUBÁ, jednatelka

                                   MgA. ALFRÉD SYMŮNEK, jednatel 

Vaše osobní údaje nejsou a nebudou poskytovány jakékoliv třetí straně, vyjma případů, kdy tak naše společnost bude plnit své zákonné povinnosti. 

6.     JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Poštou:            Symůnek - ložiska Praha s.r.o.

                        Pavla Švandy ze Semčic 9/1067

150 00 Praha 5

E-mailem: eshop@loziskapraha.cz

Telefonicky: +420 257 314 341

Pověřenec pro ochranu osobních údajů není v naší společnosti jmenován. Veškeré záležitosti týkající se Vašich osobních údajů řešte prosím přímo s naší společností na některém z výše uvedených kontaktů.

7.     DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba uložení osobních údajů se řídí příslušnými právními předpisy (např. předpisy o účetnictví, pracovněprávní předpisy, předpisy o archivnictví apod.). Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k dokončení sjednaných transakcí nebo k dodržování našich právních povinností.  

8.     VAŠE PRÁVA VŮČI SPRÁVCI ÚDAJŮ A JEJICH UPLATNĚNÍ

Jako subjekt údajů máte vůči nám následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:

 • Přístup k osobním údajům: máte právo požadovat od nás potvrzení, zda zpracováváme nějaké Vaše osobní údaje, a pokud ano, máte zejména právo po nás požadovat sdělení, o jaké kategorie osobních údajů se jedná, za jakým účelem jsou zpracovávány, jakým příjemcům byly nebo budou zpřístupněny, po jakou dobu budou osobní údaje u nás uloženy (případně kritéria, podle nichž se tato doba určí) a z jakých zdrojů jsme tyto osobní údaje získali.
 • Oprava osobních údajů: máte právo požadovat od nás opravu Vašich osobních údajů, pokud zjistíte, že evidované údaje jsou nesprávné.
 • Výmaz osobních údajů: za podmínek příslušných právních předpisů máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali (např. pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly zpracovány apod.). Toto Vaše právo ale může být limitováno zákonnými požadavky, kterými jsme vázáni (např. požadavky na délku archivace apod.).
 • Omezení zpracování osobních údajů: máte právo požadovat po nás, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud
  • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom jejich přesnost mohli ověřit, nebo
  • pro zpracování osobních údajů není dán právní důvod a Vy na místo jejich výmazu požadujete omezení jejich použití, nebo
  • my tyto osobní údaje již nepotřebujeme, ale Vy je vyžadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků, nebo
  • vznesl(a) jste námitku proti zpracování, a to dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažuji nad Vašimi oprávněnými důvody proti zpracování.
 • Vznesení námitky: máte právo podat námitku týkající se zpracování některých nebo všech vašich osobních údajů.
 • Přenositelnost osobních údajů: V případě automatizovaně zpracovávaných osobních údajů, jejichž zpracování je založeno na Vašem souhlasu nebo na Vámi uzavřené smlouvě, máte právo od nás tyto údaje získat ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu, abyste je mohl(a) předat jinému správci; je-li to technicky proveditelné, můžete po nás požadovat, abychom takové údaje předali Vámi uvedenému jinému správci přímo. Upozorňujeme však, že uvedené podmínky pro využití práva na přenositelnost osobních údajů budou v podmínkách naší společnosti (vzhledem k převažujícím důvodům zpracování osobních údajů a ke způsobu jejich zpracování) splněny jen ojediněle.
 • Odvolání souhlasu se zpracováním: Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vámi uděleném souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Zpracování dotčených osobních údajů, ke kterému došlo do odvolání Vašeho souhlasu, však zůstává zákonným zpracováním.

Výše uvedená práva můžete uplatnit u naší společnosti prostřednictvím kontaktů uvedených výše v bodě 6.

Dovolujeme si Vás upozornit, že při uplatnění práv subjektu údajů můžete být v závislosti na okolnostech požádání o prokázání Vaší totožnosti, a to z důvodu ověření, že komunikujeme skutečně s oprávněnou osobou.

9.     STÍŽNOST K DOZOROVÉMU ÚŘADU

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení právních předpisů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to zejména v členském státě Evropské unie Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení.

V České republice je tímto dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů (poštovní adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; ID datové schránky: qkbaa2n; tel.: +420 234 665 111; e-mail: posta@uoou.cz).

10.  ZMĚNY PRAVIDEL ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V průběhu času může docházet ke změně právních předpisů, upravujících pravidla a podmínky zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, nebo ke změně našich podmínek, postupů a způsobů zpracování a ochrany Vašich osobních údajů.

Vyhrazujeme si právo provádět změny a aktualizace tohoto dokumentu. Prosíme, vždy si ověřte, že pracujete s jeho aktuální verzí.

Datum účinnosti tohoto dokumentu: 4. dubna 2019.